alergia na orzechy

Polityka prywatności

WĹ‚aĹ›cicielem serwisu internetowego www.anafilaksja.pl jest Meda Pharmaceuticals Sp. z o.o., NIP: 527-25-15-293, REGON 140579112, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, zarejestrowanÄ… w Rejestrze PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego przez WydziaĹ‚ XII Gospodarczy SÄ…du Rejonowego dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000262279, kapitaĹ‚ zakĹ‚adowy 50.000,00, dalej zwana „MEDA”, która jest równoczeĹ›nie administratorem danych osobowych UĹĽytkowników serwisu, w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Serwis www.anafilaksja.pl zostaĹ‚ zaprojektowany w ten sposób, aby moĹĽna go byĹ‚o odwiedzać bez koniecznoĹ›ci ujawniania danych osobowych z wyĹ‚Ä…czeniem zadawania pytaĹ„ poprzez formularz kontaktowy. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest zawsze dobrowolne i wykorzystywane zgodnie z wolÄ… UĹĽytkownika. KaĹĽdy z UĹĽytkowników ma prawo w dowolnym momencie usunąć swoje dane. WypeĹ‚niajÄ…c formularz kontaktowy UĹĽytkownik serwisu wyraĹĽa zgodÄ™ na otrzymywanie od WĹ‚aĹ›ciciela serwisu bezpĹ‚atnych informacji handlowych drogÄ… elektronicznÄ… w rozumieniu Ustawy z dn. 18 lipca 2002 o Ĺ›wiadczeniu usĹ‚ug drogÄ… elektronicznÄ… (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). UĹĽytkownik ma prawo wglÄ…du do dotyczÄ…cych go danych osobowych, a takĹĽe do ĹĽÄ…dania modyfikacji, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub staĹ‚ego wstrzymania lub usuniÄ™cia dotyczÄ…cych go danych osobowych, jeĹĽeli sÄ… one niekompletne, nieprawdziwe, nieaktualne albo sÄ… juĹĽ zbÄ™dne do realizacji celu, dla którego zostaĹ‚y zebrane. Podane dane osobowe w formularzu kontaktowym nie bÄ™dÄ… udostÄ™pniane w jakikolwiek sposób osobom trzecim, za wyjÄ…tkiem WĹ‚aĹ›ciciela serwisu www.anafilaksja.pl i wspóĹ‚pracujÄ…cych z nim podmiotów. Wszelkie uwagi dotyczÄ…ce dziaĹ‚ania serwisu www.anafilaksja.pl prosimy kierować do administratora serwisu na adres e-mail: meda@meda.pl.

 

Serwis www.anafilaksja.pl wykorzystuje pliki typu „cookies”, m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb uĹĽytkowników. W wielu przypadkach oprogramowanie sĹ‚uĹĽÄ…ce do przeglÄ…dania stron internetowych (przeglÄ…darka internetowa) domyĹ›lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urzÄ…dzeniu koĹ„cowym uĹĽytkownika. Ustawienia te mogÄ… zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatycznÄ… obsĹ‚ugÄ™ plików cookies w ustawieniach przeglÄ…darki internetowej bÄ…dĹş informować o ich kaĹĽdorazowym zamieszczeniu w urzÄ…dzeniu uĹĽytkownika portalu. Pliki „cookies”, które mogÄ… zostać uĹĽyte w witrynach i stronach internetowych sÄ… kojarzone wyĹ‚Ä…cznie z przeglÄ…darkÄ… internetowÄ… konkretnego komputera (uĹĽytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska uĹĽytkownika. SÄ… to informacje zapisywane przez serwer MEDA na komputerze uĹĽytkownika, a które to informacje serwer MEDA moĹĽe odczytać przy kaĹĽdorazowym poĹ‚Ä…czeniu siÄ™ z komputera uĹĽytkownika. Pliki te dostarczajÄ… danych statystycznych o ruchu uĹĽytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu www.anafilaksja.pl. Ponadto uĹĽytkownik moĹĽe w kaĹĽdym czasie wybrać sposób obsĹ‚ugi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastÄ…pienie automatycznej obsĹ‚ugi plików „cookies” na obsĹ‚ugÄ™ indywidualnÄ… (ustawienia uĹĽytkownika). JednakĹĽe szczegóĹ‚owe informacji w tym zakresie udzielajÄ… dostarczyciele programów do obsĹ‚ugi strefy internetowej (przeglÄ…darek internetowych), zazwyczaj w zakĹ‚adce „opcje internetowe” lub podobnej. W przypadku wyĹ‚Ä…czenie przez uĹĽytkownika w swojej przeglÄ…darce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) moĹĽe spowodować utrudnienia czy wrÄ™cz uniemoĹĽliwić korzystanie z niektórych usĹ‚ug. Ponadto MEDA nie ponosi ĹĽadnej odpowiedzialnoĹ›ci za stosowanie lub obsĹ‚ugÄ™ plików „cookies” na innych stronach internetowych dostÄ™pnych dla uĹĽytkowników dziÄ™ki linkom umieszczonym na stronach serwisu www.anafilaksja.pl. Korzystanie z serwisu www.anafilaksja.pl jest równoznaczne ze zgodÄ… na zasady polityki prywatnoĹ›ci.

 

Czym sÄ… pliki "cookies"?

 

Pliki "cookies" (tzw: ciasteczka) sÄ… to dane informatyczne, w szczególnoĹ›ci pliki tekstowe, przechowywane w urzÄ…dzeniach koĹ„cowych uĹĽytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalajÄ… rozpoznać urzÄ…dzenie uĹĽytkownika i odpowiednio wyĹ›wietlić stronÄ™ internetowÄ… dostosowanÄ… do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierajÄ… nazwÄ™ strony internetowej z której pochodzÄ…, czas przechowywania ich na urzÄ…dzeniu koĹ„cowym oraz unikalny numer.

 

Czym sÄ… pliki „cookies” i do jakich celów je wykorzystujemy?

 

Pliki "cookies" wykorzystujemy w celu dostosowania zawartoĹ›ci stron internetowych do preferencji uĹĽytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. UĹĽywane sÄ… równieĹĽ w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagajÄ… zrozumieć w jaki sposób uĹĽytkownik korzysta ze stron internetowych co umoĹĽliwia ulepszanie ich struktury i zawartoĹ›ci, z wyĹ‚Ä…czeniem personalnej identyfikacji uĹĽytkownika.

 

Jak wyglÄ…dajÄ… „cookies”?

 

Pliki „cookies” skĹ‚adajÄ… siÄ™ z szeregu liter i cyfr, w których zapisane sÄ… róĹĽne informacje niezbÄ™dne do prawidĹ‚owego funkcjonowania serwisów internetowych.

 

Jakich plików "cookies" uĹĽywamy?

 

W ramach serwisu, co do zasady stosowane sÄ… dwa rodzaje plików "cookies" - "sesyjne" oraz "staĹ‚e".

 

Cookies sesyjne - sÄ… plikami tymczasowymi, które pozostajÄ… na urzÄ…dzeniu uĹĽytkownika, aĹĽ do wylogowania siÄ™ ze strony internetowej, opuszczenia strony internetowej lub wyĹ‚Ä…czenia oprogramowania (przeglÄ…darki internetowej).

 

Cookies staĹ‚e - sÄ… to pliki, które pozostajÄ… na urzÄ…dzeniu uĹĽytkownika przez czas okreĹ›lony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich rÄ™cznego usuniÄ™cia przez uĹĽytkownika. W ramach serwisu stosowane sÄ… nastÄ™pujÄ…ce rodzaje plików cookies:

 

a) „niezbÄ™dne” pliki cookies, umoĹĽliwiajÄ…ce korzystanie z usĹ‚ug dostÄ™pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniajÄ…ce pliki cookies wykorzystywane do usĹ‚ug wymagajÄ…cych uwierzytelniania w ramach Serwisu,

 

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

 

c) „wydajnoĹ›ciowe” pliki cookies, umoĹĽliwiajÄ…ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

 

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umoĹĽliwiajÄ…ce „zapamiÄ™tanie” wybranych przez UĹĽytkownika ustawieĹ„ i personalizacjÄ™ interfejsu UĹĽytkownika, np. w zakresie wybranego jÄ™zyka lub regionu, z którego pochodzi UĹĽytkownik, rozmiaru czcionki, wyglÄ…du strony internetowej itp.,

 

e) „reklamowe” pliki cookies, umoĹĽliwiajÄ…ce dostarczanie UĹĽytkownikom treĹ›ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowaĹ„.

 

 

Czy „cookies” sÄ… niebezpieczne?

 

Nie, gdyĹĽ pliki cookies to maĹ‚e kawaĹ‚ki tekstu. Nie sÄ… programami komputerowymi i nie mogÄ… być wykorzystywane jako kody. Ponadto, nie rozpowszechniajÄ… wirusów i kaĹĽdy uĹĽytkownik ma moĹĽliwość zarzÄ…dzania plikami cookies na urzÄ…dzeniu koĹ„cowym. UmoĹĽliwiajÄ… to np. przeglÄ…darki internetowe, z których korzystamy. W plikach cookies nie sÄ… przechowywane dane osobowe, a ich zawartość nie pozwala na identyfikacjÄ™ uĹĽytkownika.

 

ZarzÄ…dzanie plikami „cookies”

 

PamiÄ™taj, ĹĽe masz moĹĽliwość samodzielnego zarzÄ…dzania plikami „cookies”. UmoĹĽliwiajÄ… to np. przeglÄ…darki internetowe, z których korzystasz. JeĹ›li uĹĽytkownik nie jest zainteresowany otrzymywaniem plików cookies, moĹĽe zmienić ustawienia przeglÄ…darki internetowej. JednakĹĽe zastrzegamy, ĹĽe wyĹ‚Ä…czenie obsĹ‚ugi plików cookies moĹĽe utrudnić korzystanie ze strony www.anafilaksja.pl, a w skrajnych przypadkach moĹĽe uniemoĹĽliwić korzystanie ze stron www. W celu uzyskania szczegóĹ‚owych informacji na temat zarzÄ…dzania ustawieniami plików cookies, zalecamy postÄ™powanie zgodnie z instrukcjami przeglÄ…darki internetowej, z której PaĹ„stwo korzystacie.

 

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera

 

W przypadku urządzeń mobilnych:

 

• Android
• Safari
• Windows Phone
• Blackberry